Sommer
Povlsker Kirke

Sommerslægten fra Povlsker


Dette projekt har til formål at gennemgå og kontrollere oplysninger fra K. Thorsen om slægten Sommer fra Povlsker med henblik på at udarbejde et korrigeret og opdateret materiale. Dette vil blive udarbejdet som en oversigt over efterslægt med Mogens Hansen Sommers (1647-1695) som proband. Dette vil blive suppleret med oplysninger om andre personer/familier med navnet Sommer på Bornholm, så materialet ideelt kommer til at omfatte alle med dette efternavn på Bornholm.Baggrund


Jeg har i mange år slægtsforsket i Povlsker for at finde aner i forhold til Merete Sommer født 1945 på 27. sgd. Sandegård. Jeg fik meget hurtigt fra familien adgang til håndskrevne noter om slægten Sommer fra Povlsker udarbejdet af arkitekt K. Thorsen. Hans noter findes i flere udgaver udarbejdet i perioden 1939 til 1944. Dette er samlet og renskrevet i 1969 i en udgave, der findes på lokalarkivet i Rønne med titlen fra K. Thorsens originale håndskrevne materiale: "Den bornholmske Slægt Sommer gennem 300 Aar".


Materialet fra K. Thorsen er meget omfattende og derfor også yderst værdifuldt ved slægtsforskning efter personer med navnet Sommer i Povlsker. Jeg har derfor haft megen glæde af det, men det gik meget hurtigt op for mig, at materialet indeholder mange fejl og unøjagtigheder. Jeg har derfor været omhyggelig med så vidt muligt at kontrollere oplysningerne ved opslag i originale kilder.


Jeg har i min egen slægtsdatabase samlet mange oplysninger, der kan bidrage til korrektion af K. Thorsens materiale. Jeg har derfor besluttet at samle og bearbejde dette materiale, der passende kan færdiggøres med titlen: "Den bornholmske slægt Sommer gennem 350 År".

Metode


Jeg har følgende tentative arbejdsplan for undersøgelsen.


Materialet fra K. Thorsen gennemgås, så det kan indgå som grundlag for udarbejdelsen af det nye materiale. Til dette formål vil jeg scanne udgaven fra Rønne Bibliotek og omsætte til en redigerbar tekst.

På grundlag af dette lægges alle K. Thorsens data ind i min slægtsdatabase i det omfang de ikke allerede tidligere er registreret.

Samtidig med dette foretager jeg en første korrektur af de gamle oplysninger. Jeg anvender til dette formål primært opslag i folketællinger og Kures gårdlister.

Ved registreringen indsættes K. Thorsen som kilde, hvis jeg ikke i forvejen har oplysningerne fra andre kilder. Dette sikrer, at jeg efterfølgende kan finde frem til de oplysninger fra K. Thorsen, der skal kontrolleres.

Materialet gennemgås atter med henblik på at sikre, at alle familier er komplette og at alle grene i efterslægten bliver udfyldt. Det er vigtigt at få dette på plads inden en gennemgang og korrekturlæsning ved hjælp af kirkebøger.

I denne fase af undersøgelsen søges oplysninger fra andre sekundære kilder inddraget i størst muligt omfang, specielt oplysninger fra andre slægtsforskere.

Herefter er skelettet til efterslægtsoversigten bragt på plads. Materialet gennemgås og kvalitetssikres herefter ved opslag i kirkebøger. I forbindelse med dette søges de enkelte familier og personer knyttet til sogne og gårde, så dette kan medtages i det færdige materiale som kortfattede levnedsbeskrivelser.

Materialet færdiggøres og gøres klar til publicering.


Andre slægtsforskere søges inddraget i arbejdet som bidragydere fra deres slægsoversigter og ideelt set også aktive forskere.

© Ole Thyge Plannthin

Status


Arbejdet skrider frem efter den skitserede plan. De første 4 punkter i arbejdsplanen er færdige og anden gennemgang er igangsat. Med færdiggørelsen af de første punkter foreligger der nu en scan-net udgave af den renskrevne udgave af K. Thorsens materiale fra Rønne Bibliotek.


Det har vist sig hensigtsmæssigt at gennemarbejde og færdiggøre de enkelte linier i efterslægten. Hermed bliver nogle linier gjort færdige frem til 1892 medens andre stadig udestår.

Resultater


Resultatet af projektet skal løbende rapporteres med henblik på, at dette kan indgå i dialog med andre slægtsforskere, der bidrager til projektet. Dette sker primært i en direkte dialog via e-mails. Dette kombineres med udlægning af dokumenter på min hjemmeside som en del af projektpræsentationen.


Resultaterne af revisionen bliver løbende overført til min slægtsdatabase, dog med en forsinkelse på 2-3 uger i forhold til mit arbejde.

Opdatering er foretaget 6. januar 2007.


Der er udarbejdet følgende dokumenter, der kan hentes af andre slægtsforskere.


Den scannede udgave af materialet fra K. Thorsen er færdig i en første version. Materialet er delvist gennemarbejdet og tillæg er indarbejdet, kunne eventuelt korrekturlæses lidt bedre.

Stamfaderen Mogens Hansen Sommer med efterkommere, alle generationer (statusultimo 2014).  Nulevende yngre end 70 år er anonymiseret.

Efterkommere i forhold til Peder Ipsen Sommers søn Jephta Pedersen Sommer.

Rasmus Peter Sommer født 1814 på 18. vgd. Ibsker flytter til København. Oplysninger om ham og hans slægt har jeg fået fra hans oldebarn Jane Sommer.

Registrering og kontrol af efterkommere efter Mogens Hansen Sommers yngste søn Oluf Mogensen Sommer er påbegyndt.

Slægtslinien fra Oluf Mogensen Sommers søn Ødber Olsen Sommer indeholder kun efterkommere med navnet Sommer i et par generationer.

Slægtslinien fra Oluf Mogensen Sommers søn Willum Olsen Sommer indeholder aktuelt efterkommere med navnet Sommer i et 3 generationer, men navnet vil kunne følges i flere generationer, når jeg er kommet længere med efterforskningen..

Den 5. selvejergård i Pedersker hedder Sommergård. Navnets herkomst er uklar og der er i Kures gårdregister ikke registreret nogen ejere med slægtsnavnet Sommer. Mine søgninger efter personer med navnet Sommer viser dog, at navnet er blevet anvendt af efterkommere efter Anders Jensen Hjorth, der ejede gården i en periode fra omkring 1730 til 1743.

Ved folketællingen 1787 er Haagen Sommer registreret i Skidenstræde i Rønne. Han er ungkarl og skibsreder. Der har på trods af ihærdig efterforskning ikke været muligt at knyttet ham til andre grene af Sommersklægten på Bornholm.

I Hasle boede skipper Lauritz Hansen Sommer i 1858. En efterforkning af dette har vist, at han nedstammer fra Mogens Hansen Sommer i Povlsker (2*tip oldebarn).

Ved folketællingen 1801 er Henrich Pedersen Sommer registreret som bonde og gårdejer på Sommeregård i Pedersker. Jeg har undersøgt, om han kan knyttes til Sommerslægten fra Povlsker. Det kan han efter min opfattelse ikke. Han kan derfor opfattes som stamfader for en sommerslægt fra Pedersker. Han er søn af Peder Jespersen, jf. den udarbejdede efterslægt.

Sidegrene


Gennemgangen af slægtstavlen fra K. Thorsen fører i nogle tilfælde til forskning i sidegrene og personer, der ikke direkte kommer med i en redegørelse for slægten Sommer. Det kan f.eks, være tilfældet, hvis det er nødvendigt at søge i sidegrene for at få belyst og afklaret slægtsforhold. Det kan også være sidegrene der af andre årsager virker spændende eller relevante.

 

Rasmus Pedersen Sommer født 1779 på Stavnsgård i Povlsker er søn af Peder Ipsen Sommer.

K. Thorsen har hans hustru Maren Kirstine Espersdatter registreret med forkerte forældre. Hendes anelinie til farfaderen Peder Jensen er derfor undersøgt.

Oluf Mogensen Sommer født 1690 på Sommergård i Povlsker som søn af Mogens Hansen Sommer blev gift med Lisabeth Mouritsdatter Marchmann, der kan føre sine aner tilbage til nogle af de centrale personer i forbindelse med Bornholms befrielse fra svenskerne.


Når projektet er afsluttet skal resultatet publiceres. Jeg har ikke besluttet, hvorledes dette skal gennemføres.