Garde
Carl Christian Garde

Garde slægten 


Slægten Garde er første gang beskrevet i samlingen “Danske Patriciske Slægter”, der blev udgivet i 1891 med etatsråd H.R. Hjort-Lorentzen og justitsråd Sofus Elvius som redaktører. Dette værk indeholder i henhold til forordet “stamtavler over saadanne familier, der i løbet af det nittende Aarhundrede har indtaget en fremragende Stilling i Fædrelandet, ikke alene på Videnskabens, Kirkens, Hærens, Flaadens og Administrationens, men ogaa paa Kunstens, Handelens og Landbrugets omraade, og som have haft tilstrækkelig Livskraft til at modstaa Tidens nivellerende bevægelser”. Denne samling blev i perioden 1911 til 1930 efterfulgt af yderligere 4 bind med “Patriciske Slægter” redigeret af genealogen Theodor Hauch-Fausbøll.


Efter Theodor Hauch-Fausbøll død i 1948 blev hans samlinger af genealogisk materiale overtaget og videre bearbejdet af Wilhelm von Antoniewitz, der stod for udgivelsen af yderligere 2 bind genem Dansk Historisk Håndbogsforlag i 1956 og 1979 med “Danske Patricierslægter”.


Wilhelm von Antoniewitz har sandsynligvis også ajourført oplysninger om de slægter, der er beskrevet i de tidligere udgaver af “Patriciske Slægter”, men dette materiale er ikke offentliggjort. Claus Garde Christensen har ved et lykketræf fået en kopi af en ajourført udgave med oplysninger om slægten Garde. Dette er indgået som et væsentligt bidrag til oplysningerne om slægten Garde i min slægtsforskning.


Personerne i materialet fra Dansk Historisk Håndbogsforlag om Garde slægten er indtastet i min anebasen på denne side. Bibliografiske oplysninger er kun i begrænset omfang medtaget ved inddateringen. Indtastningen er sket uden kontrol af oplysninger i forhold til kirkebøger mv., idet jeg har opfattet Dansk Historisk Håndbogsforlag som en troværdig kilde. Jeg er dog i gang med en gennemgang og kontrol af oplysningerne, og jeg forsøger samtidig at supplere med flere oplysninger om Garde slægten.


Jeg har indscannet dokumentet fra Dansk Historisk Håndbogsforlag -- det kan hentes her:

Det er mit håb, at jeg på den måde dels kan formidle oplysningerne til andre slægtsforskere, dels kan få kontakt til personer, der kan bidrage med supplerende oplysninger om Garde slægten.


Skriv til mig

hvis du gerne vil have flere oplysninger om min forskning i Garde slægten.

hvis du kan bidrage med oplysninger om slægten.

hvis du forsker i Garde slægten, jeg har kontakt til andre slægtsforskere, der arbejder med denne slægt.


© Ole Thyge Plannthin