Garde

Garde slægt


Slægten Garde er første gang beskrevet i samlingen “Danske Patriciske Slægter”, der blev udgivet i 1891 med etatsråd H.R. Hjort-Lorentzen og justitsråd Sofus Elvius som redaktører. Dette værk indeholder i henhold til forordet “stamtavler over saadanne familier, der i løbet af det nittende Aarhundrede har indtaget en fremragende Stilling i Fædrelandet, ikke alene på Videnskabens, Kirkens, Hærens, Flaadens og Administrationens, men ogaa paa Kunstens, Handelens og Landbrugets omraade, og som have haft tilstrækkelig Livskraft til at modstaa Tidens nivellerende bevægelser”. Denne samling blev i perioden 1911 til 1930 efterfulgt af yderligere 4 bind med “Patriciske Slægter” redigeret af genealogen Theodor Hauch-Fausbøll.


Under redaktion.